+ 32 (0)2 / 643.36.36 info@verschueren.law
Sélectionner une page

ERELONEN

Omdat vertrouwen centraal staat in de relatie cliënt-advocaat, maakt VERSCHUEREN & Partners er een erezaak van om een volledig transparant ereloonbeleid te voeren

Laat ons eerlijk blijven : een advocaat raadplegen kost geld.

Aangezien elke situatie specifiek is, is het moeilijk om op voorhand de hoeveelheid en de duur te bepalen van de prestaties die geleverd moeten worden voor het goede verloop van een dossier. VERSCHUEREN & Partners wil voor elk van haar cliënten echter een perfecte beheersing van de kostvan haar tussenkomsten garanderen.

 Elke opdracht die aan VERSCHUEREN & Partners wordt toevertrouwd, wordt bijgevolg beheerst door een ereloonovereenkomst, afgesloten na overleg met de cliënt. In deze overeenkomst worden de methodes voor de vaststelling van de erelonen, de eventuele toepassing van een success fee en de administratiekosten volgens een precieze schaal duidelijk uiteengezet.

Daar het essentieel is dat het ereloon van een advocaat kan gerechtvaardigd worden door de geleverde prestaties, wordt elk dossier dat door VERSCHUEREN & Partners wordt behandeld, systematisch onderworpen aan een gedetailleerde en geminuteerde codering van de prestaties.

Voor de Cliënten die genieten van een rechtsbijstandsverzekering (auto, familie, beroep, all-risk of andere), zal VERSCHUEREN & Partners alle nodige stappen ondernemen bij de maatschappij opdat deze zou tussenkomen in de betaling van de erelonen en kosten.

In geschillen eist VERSCHUEREN & Partners altijd dat de tegenpartij(en) wordt/worden veroordeeld tot betaling van een rechtsplegingsvergoeding ter forfaitaire dekking van haar ereloon en de gemaakte kosten.

Z

PROVISIES

Opdat het budget onder controle zou blijven, worden de gemaakte kosten van de advocaat regelmatig geëvalueerd.

 Dit betekent dat VERSCHUEREN & Partners periodiek om provisies verzoekt, zodat de cliënt over volledige en nauwkeurige informatie beschikt over de verrichte diensten en de gemaakte kosten.

 Deze vragen om provisies, die tevens een gelegenheid zijn om de stand van het dossier op te maken, strekken ertoe zoveel mogelijk de reeds verrichte prestaties en gemaakte kosten te dekken, alsmede die welke de advocaat in de nabije toekomst voorziet.

Z

ERELONEN

Het ereloon dekt de kosten van overleg, correspondentie, telefoongesprekken, studie van het dossier, opzoekingen, vergaderingen, deskundigenonderzoeken, het opstellen van zittingsnota’s, verzoekschriften, dagvaardingen, besluiten en andere proceshandelingen, het verschijnen ter terechtzitting, de verplaatsingen, de wachttijd in de rechtszaal, en alle andere gebruikelijke werkzaamheden van de advocaat, met inbegrip van de voor de facturering noodzakelijke handelingen.

Behoudens andersluidende overeenkomst, worden de erelonen van VERSCHUEREN & Partners gefactureerd op basis van een uurtarief dat met de cliënt wordt overeengekomen binnen de grenzen van de billijke gematigdheid, en in het bijzonder rekening houdend met het belang van het geschil, de complexiteit ervan, de graad van hoogdringendheid, de persoonlijke situatie van de cliënt, of de specialisatie en de ervaring van de advocaat.

Volgens deze methode wordt de door de advocaat aan de behandeling van de zaak bestede tijd nauwgezet bijgehouden en vervolgens in rekening gebracht volgens het in de ereloonovereenkomst overeengekomen uurtarief. In dit verband is het nodig dat cliënten kunnen bijdragen tot het beperken van het ereloon en de kosten, met name door de voorkeur te geven aan onderhandeling/verzoening of door zo spoedig mogelijk volledige dossiers en nauwkeurige samenvattende nota’s op te stellen.

In bepaalde omstandigheden kan het basisereloon worden verhoogd. Dit is met name zo voor prestaties die met spoed dienen behandeld te worden, zaken die een zekere vaardigheid / specialisatie vereisen en waarbij zekere moeilijkheden ondervonden worden, verantwoordelijkheden die dienen genomen te worden door de advocaat of bij uitzonderlijke behaalde resultaten.

Het basisereloon kan in bepaalde omstandigheden ook verminderd worden in functie van criteria die door de behandelende advocaat worden beoordeeld.

Er kan ook worden overeengekomen dat de erelonen afhankelijk kunnen zijn van het behaalde resultaat en het belang ervan voor de cliënt. Deze zullen worden verhoogd met een premie ten titel van  « success fee ».

Z

ADMINISTRATIEKOSTEN EN UITGAVEN

De administratiekosten worden forfaitair vastgesteld (10% van het ereloon) of volgens onderstaand barema:

Openen van dossier : 50,-€

Correspondentie : per getypte pagina’s: 10 € /pagina

Fotokopies: 0,50€/pagina

Afdrukken e-mails : 0,25€/pagina

Telefoon- en faxkosten: 0,50€/gesprek.

De kosten voor verplaatsing bedragen 0,50 €/Km en worden berekend vanaf de werkelijke plaats van vertrek van de advocaat, waar deze zich ook bevindt.

Archivering (dossiers worden bewaard gedurende 5 jaar en worden nadien vernietigd): 50,-€.

 

Uitgaven worden steeds tegen kostprijs aangerekend.