+ 32 (0)2 / 643.36.36 info@verschueren.law
Sélectionner une page
Materies

Onze expertise

Personen- en familierecht

Huwelijk, feitelijk of wettelijk samenwonen, feitelijke scheiding, echtscheiding, uitoefening van het ouderlijk gezag, huisvesting, onderhoudsgeld en verblijfsregeling, vaststelling en ontkenning van vaderschap, voorlopige bewindvoering van persoon en/of goederen van kwetsbare personen, voogdij

Erfrecht en schenkingen

Successieplanning, erfovereenkomst, testament, schenking van roerende en onroerende goederen, schenking van familiebedrijf, schenking tussen echtgenoten of schenking-verdeling tussen kinderen, conflicten tussen erfgenamen, bijstand bij overlijden

Contractenrecht en verbintenissenrecht

Onderhandeling, aanbod, voorkeurspact, gentleman agreement, intentieverklaring, algemene voorwaarden, wilsgebreken, dwaling, fraude, geweld, noodsituatie, schade, verval, culpa in contrahendo (rechtsvordering tot schadeherstel ten gevolge van een foutief optreden bij de sluiting van de overeenkomst) , exceptio non adimpleti contractus ( de exceptie van niet-uitvoering) , ontbinding, contractuele aansprakelijkheid

Vastgoedrecht

Verkoop – aankoop, vruchtgebruik, blote eigendom, opstalrecht, erfpacht, lijfrente, erfdienstbaarheden, syndicus, ééngezins-, collectieve en gemengde woningen, huurrecht in het Waalse Gewest, Vlaanderen en Brussel, burenhinder, mede-eigendom, afpaling, tontine, hypotheek, parkeercontract

Bouwrecht

Architectuurovereenkomst, aannemingsovereenkomst, aansprakelijkheid van architecten – aannemers – onderaannemers – opdrachtgevers, tienjarige aansprakelijkheid, niet-conforme levering, verborgen gebreken, technische gebreken, bijstand tijdens tegensprekelijke minnelijke en/of gerechtelijke expertises

Sociaal- en arbeidsrecht

Arbeidsovereenkomsten, arbeidsreglementering, arbeidsongevallen, beroepsziekten, invaliditeit en buitengewoon verlof, arbeidsduur, opzeggingstermijnen en ontslag, collectieve arbeidsovereenkomsten, outsourcing, sociale herstructurering, sociale zekerheidsbijdragen en zelfstandigenstatuut, sociaal strafrecht, geschillen met het sociaal secretariaat

Vennootschapsrecht, verenigingen- en Stichtingen

Oprichting, aandeelhoudersovereenkomst, overdracht van aandelen, managementovereenkomst, werking van vennootschapsorganen, corporate housekeeping, conflicten tussen vennoten of bestuurders, aansprakelijkheid van bestuurders, vrijwilligerswerk en vrijwilligers

Handelsrecht

Handelshuur, koop – verkoop van een handelsfonds,  concessie – agentuur – distributie – franchisecontracten, algemene voorwaarden, incasso, makelaardij, commissies, oneerlijke handelspraktijken, vorderingen tot staking

Ondernemingen in moeilijkheden

Wet op de continuïteit van de onderneming (WCO), onderhandeling over een minnelijk of collectief plan, overdracht onder gerechtelijk gezag, mandataris in crisissituatie, voorlopige bewindvoering, vereffening, aangifte van faillissement, dagvaarding in faillissement, organisatie van de insolventie, fraude

Verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht

Persoonlijke of beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke partijstelling, schadevergoeding, aansprakelijkheid voor zaken of dieren, aansprakelijkheid uitbating en producten, slachtoffer van verkeersongevallen, medische fouten, brand- en waterschade, regresvordering

Fiscaal recht

Personenbelasting, vennootschapsbelasting, BTW, registratierechten, onroerende voorheffing, bedrijfsvoorheffing, instellen van administratieve en gerechtelijke beroepen, vaststelling van wat onbetwistbaar verschuldigd is, bezwaar, belastingvermindering, fiscale bemiddeling, fiscale structurering en optimalisering, waardebepaling van auteursrechten en naburige rechten

Verkeersrecht en strafrecht

Overdreven snelheid, rijden onder invloed van alcohol en drugs, gebrek aan verzekering, rijden zonder rijbewijs, vervallen technische keuring, gebrek aan inschrijving, ongevallen met of zonder slachtoffers, vluchtmisdrijf, misbruik van voorrang, burgerlijke partijstelling, verhoor door de politie (Salduz)

Na meer dan twintig jaar in grote advocatenkantoren te hebben gewerkt aan de zijde van Professor P. VAN OMMESLAGHE, bij wie ik een opleiding heb genoten met de strengheid en de professionele nauwgezetheid die hij van zijn medewerkers eiste, heb ik in 1998 mijn eigen advocatenkantoor « VERSCHUEREN & Partners” opgericht.

Gevestigd aan de Louizalaan, laat ik mij bijstaan door Franstalige en Nederlandstalige medewerkers van hoog niveau, speciaal gekozen omwille van hun ervaring en know-how in hun voorkeurmateries. Zo groeide « VERSCHUEREN & Partners » uit tot een kantoor dat gespecialiseerd is in advies, bemiddeling en verdediging van particulieren, bedrijven en instellingen, in alle takken van het recht.