+ 32 (0)2 / 643.36.36 info@verschueren.law
Sélectionner une page

ALGEMENE VOORWAARDEN & JURIDISCHE INFO​

Art.III.74 WER

IDENTITEIT Jean-Marie VERSCHUEREN S.P.R.L.
ADRES

Louizalaan 200 / bte 116
1050 BRUSSEL (BELGIË)

E-MAIL info@verschueren.law
ONDERNEMINGSNUMMER BE0439.722.081
PROFESSIONELE ORGANISATIE

BRUSSEL Balie,
Poelaertplein – 1000 BRUSSEL (BELGIË)

PROFESSIONELE TITEL Advocaat
LAND DIE DEZE TITEL VERLEENDE België
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING Prijsstelling van kosten, honoraria en verschotten overeenkomstig de bijgevoegde algemene voorwaarden die daarvan een integrerend onderdeel vormen
PRIVACYBELEID Verklaring inzake het privacybeleid, aangehecht en deel uitmakend van dit document
KENMERKEN VAN DE DIENST

Juridische activiteiten
Juridische verdediging en/of advies
NACEBEL-code 2008: 69.101

VERZEKERING

(Beroepsaansprakelijkheid): ETHIAS Verzekeringsmaatschappij
Rue des Croisiers 24 – 4000 LIÈGE (BELGIË)

Geografische dekking van de verzekering: de gehele wereld met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika en Canada

TOEPASSELIJKE ETHISCHE REGELS

https://www.advocaat.be/DipladWebsite/media/DipladMediaLibrary/Documenten/Codex-Deontologie.pdf

https://www.barreaubruxelles.be/le-barreau/regles-de-deontologie

ALGEMENE VOORWAARDEN

5

Art.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die de BV Jean-Marie VERSCHUEREN (hierna « Verschueren & Partners »), een vennootschap geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (BCE) onder het nummer BE0439.722.081, verleent aan haar Cliënten. Telkens wanneer een Cliënt gebruik maakt van haar diensten, wordt hij geacht op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden en deze zonder voorbehoud te aanvaarden. Eventuele algemene voorwaarden van de Cliënt zijn slechts van toepassing mits de uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke aanvaarding door Verschueren & Partners. Eventuele aanvullingen, wijzigingen of afwijkingen moeten vooraf uitdrukkelijk schriftelijk door Verschueren & Partners worden aanvaard. Behoudens in geval van publicatie of mededeling door Verschueren & Partners, in welke vorm dan ook, van een meer recente versie, zijn deze algemene voorwaarden eveneens van toepassing op alle toekomstige betrekkingen tussen de partijen.

5

Art.2

Verschueren & Partners kan naar eigen goeddunken, en zonder dat de Cliënt zich daartegen kan verzetten, een beroep doen op eender welke Advocaat, zelfs buiten de associatie, om bepaalde specifieke taken uit te voeren.

5

Art.3

Verschueren & Partners, en alle advocaten die voor haar werken, zijn gebonden via een middelenverbintenis; zij verbinden zich ertoe hun diensten uit te voeren met alle gebruikelijke zorgvuldigheid en volgens de regels van het vak; de actieve medewerking van de Cliënt is onontbeerlijk.

Bovendien verbindt Verschueren & Partners zich ertoe haar diensten binnen een redelijke termijn uit te voeren en, in geval van specifiek overeengekomen termijnen, redelijke inspanningen te leveren om deze na te leven.

Verschueren & Partners, en alle advocaten die voor haar werken, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vertraging die te wijten is aan de Cliënt, aan derden of aan overmacht.

5

Art.4

Verschueren & Partners, evenals alle advocaten die voor haar werken, zijn gebonden door het beroepsgeheim. Bovendien zijn alle correspondentie, adviezen , expertises, verslagen, procedurehandelingen en andere documenten die aan de Cliënt worden overgemaakt, onderworpen aan de uitdrukkelijke voorwaarde dat de Cliënt de vertrouwelijkheid van deze documenten eerbiedigt. De Cliënt mag de inhoud ervan slechts met uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van Verschueren & Partners aan derden kenbaar maken.

5

Art.5

Brieven, adviezen, expertises, verslagen, procedurehandelingen en andere documenten afkomstig van Verschueren & Partners zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten; zij mogen alleen worden gebruikt of gereproduceerd met de uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van Verschueren & Partners. Zij zijn specifiek voor een Cliënt en een bepaalde situatie; ze mogen niet worden getransponeerd naar andere situaties of andere personen zonder nieuwe analyse door Verschueren & Partners.

5

Art.6

De aansprakelijkheid, zowel contractueel als buitencontractueel, van Verschueren & Partners, alsook van alle advocaten die voor haar werken, voor alle materiële of immateriële schade veroorzaakt aan de Cliënt, zoals met name morele schade, verlies van klanten, productie, tijd, gegevens, commerciële opportuniteiten, is beperkt tot het bedrag van de waarborg van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Verschueren & Partners.

De Cliënt vrijwaart Verschueren & Partners en de Advocaten die voor haar werken, tegen elk verhaal dat door een derde zou kunnen worden ingesteld als gevolg van de uitvoering door Verschueren & Partners en de Advocaten die voor haar werken, van een opdracht ten voordele van de Cliënt, behalve in geval van een bewezen fout.

5

Art.7

Zodra het dossier geopend is, zal de Cliënt Verschueren & Partners, of de Advocaat van de associatie die met zijn zaak belast is, op de hoogte brengen van de mogelijke tussenkomst van een betalende derde. Hiertoe zal de Cliënt Verschueren & Partners, of de Advocaat van de associatie die met zijn zaak belast is, alle documenten bezorgen die nodig zijn voor de genoemde tussenkomst, en zal hij alle nodige informatie aan deze laatste meedelen. De tussenkomst van een betalende derde, zelfs op gedeeltelijke basis, verplicht deze laatste om deze algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

De Cliënt erkent dat hij naar behoren werd ingelicht over het feit dat hij aansprakelijk blijft voor de door Verschueren & Partners gefactureerde kosten, honoraria en provisies die buiten de tussenkomst van de derde-betaler vallen.

5

Art.8

Verschueren & Partners behoudt zich het recht voor om de betaling van een provisie te eisen vóór de uitvoering van een dienst. Provisies zijn een garantie om Verschueren & Partners te beschermen tegen elke wanbetaling. Zij worden alleen gebruikt als en wanneer diensten worden geleverd die ten laste van de Cliënt zijn. Verzoeken om aanvullende provisies kunnen aan de Cliënt worden gericht, afhankelijk van de voortgang van de zaak en het belang van de te verrichten werkzaamheden. Bij het afsluiten van het dossier wordt een eindfactuur verzonden; indien er nog provisies zijn geboekt, worden deze geretourneerd.

5

Art.9

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle facturen van Verschueren & Partners contant en zonder korting betaalbaar op bankrekening BE37.6300.2346.1228 binnen 15 dagen vanaf de dag die volgt op de ontvangst van deze factuur.

Elke factuur en elk verzoek tot betaling die op de vervaldag onbetaald blijven, geven van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling aanleiding tot een conventionele schadevergoeding waarvan het bedrag wordt vastgesteld op 15% van de onbetaalde bedragen, met een minimum van 250 EUR; en tot de toepassing van een nalatigheidsinterest die gelijk is aan de intrestvoet bepaald in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

Elk onbetaald bedrag zal worden overgemaakt aan onze gerechtsdeurwaarders die gelast zijn met het verkrijgen van de betaling van de schuld met alle wettelijke middelen. Alle kosten van invordering, zowel minnelijk als gerechtelijk, door middel van een gerechtsdeurwaarder, zijn ten laste van de schuldenaar. Deze kosten zullen worden berekend overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 30 NOVEMBER 1976 tot vaststelling van het tarief voor handelingen van gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken en van bepaalde vergoedingen (M.B. 08.02.1977, 1976113003, p. 1476).

5

Art.10

Betalings- of wisselkosten zijn volledig ten laste van de Cliënt. De kosten voor het openen en beheren van het dossier zijn vastgesteld op 50€. De administratieve kosten van de correspondentie bedragen 10€/getypte pagina. De fotokopiekosten zijn vastgesteld op 0,50€/pagina. De gewone administratieve kosten voor telefoon, e-mail en fax zijn vastgesteld op 0,50€. De verplaatsingskosten, buiten de rechtbanken van het arrondissement BRUSSEL, worden vastgesteld op 0,50€/Km; ze worden berekend op basis van de werkelijke plaats van vertrek van de Advocaat, waar deze zich ook bevindt. De kosten voor het afsluiten en archiveren van het fysieke bestand zijn vastgesteld op 50€. Alle bedragen zijn exclusief BTW. De administratieve kosten mogen in geen geval lager zijn dan 10% van het bedrag van de erelonen.

Rechten en uitgaven ten gunste van derden, Griffiers, Gerechtsdeurwaarders, Vertalers, Deskundigen, Adviseurs en anderen worden tegen kostprijs in rekening gebracht.

De honoraria dekken het werk van raadplegingen, correspondentie, telefoongesprekken, vergaderingen, expertises, bestudering van dossiers, onderzoek, het opstellen van gerechtelijke nota’s, conclusies, dagvaardingen, stukken en andere procedurele handelingen, verschijningen op zittingen, reizen, wachttijden in rechtszalen en alle andere gebruikelijke activiteiten van de Advocaat, met inbegrip van de handelingen die nodig zijn voor de facturatie.

Tenzij anders overeengekomen tussen de Cliënt en Verschueren & Partners, worden de honoraria van Verschueren & Partners op uurbasis gefactureerd. Het gehanteerde uurtarief is variabel; het wordt vastgesteld naar gelang het belang, de urgentie en/of de moeilijkheidsgraad van de zaak, alsmede de belangen die met het geschil gemoeid zijn. Wanneer de urgentie door de Cliënt of door de situatie wordt vereist, worden de honoraria automatisch met 50% verhoogd.

De honoraria mogen in geen geval minder bedragen dan 15% van de gerecupereerde bedragen in hoofdsom en rente of, in voorkomend geval, waarvan voorkomen wordt dat zij moeten worden betaald, of van het totale bedrag aan belastingen, rechten en sociale zekerheidsbijdragen die voor de Cliënt, zijn bedrijven of rechtspersonen voor wie hij handelt, vermeden worden.

5

Art.11

Verschueren & Partners factureert haar honoraria en kosten op basis van de hierboven vermelde tarieven, aangepast aan de evolutie van de prijzen en de markt, zonder voorafgaande kennisgeving.

5

Art.12

Elke klacht met betrekking tot een factuur moet binnen de 8 dagen na de factuur per aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan Verschueren & Partners worden toegezonden; bij gebreke daarvan wordt de factuur onherroepelijk geacht volledig te zijn aanvaard.

5

Art.13

Door de aanvaarding van deze voorwaarden stellen de bestuurders en zaakvoerders zich gezamenlijk en ondeelbaar borg voor alle huidige en toekomstige verbintenissen van hun rechtspersoon ter uitvoering van deze overeenkomst en verbinden zij zich ertoe om op eerste verzoek uit te voeren in geval van wanprestatie van deze rechtspersoon. De borgsteller ziet uitdrukkelijk af van het voorrecht van uitwinning en splitsing, zoals voorzien in het Burgerlijk Wetboek.

5

Art.14

Indien na het afsluiten van de overeenkomst onvoorziene of onverwachte omstandigheden het voor Verschueren & Partners en de voor haar werkzame advocaten moeilijker of duurder maken om haar verplichtingen na te komen, is Verschueren & Partners gerechtigd haar verplichtingen op te schorten of dienovereenkomstig aan te passen.

5

Art.15

Het Belgisch recht is volledig van toepassing op de relaties tussen Verschueren & Partners, de Cliënt en zijn betalende derde. In geval van geschil zijn uitsluitend de Nederlandstalige rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement BRUSSEL bevoegd, dit onverminderd artikel 17.

 

5

Art.16

Indien één van de onderhavige bepalingen of een deel ervan nietig of niet van toepassing worden verklaard, blijven alle andere bepalingen van toepassing.

5

Art.17

In geval van geschil tussen partijen en/of met de betalende derde omtrent de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst, dat niet in der minne kan worden geregeld binnen zestig (60) dagen, verbinden partijen zich ertoe om te trachten hun geschil op te lossen door tussenkomst van de Ombudsdienst van de Nederlandstalige  Orde van Advocaten, Staatsbladstraat 8 te 1000 Brussel (Tel +32 2 307 72 20 – Fax +32 2 307 72 21). De website is beschikbaar op www.ligeca.be en het e-mailadres is oca@ligeca.be.

De huidige versie dateert van 01.06.2020.

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

5

Art.1

Verschueren & Partners est une association d’avocats exerçant sous la forme d’une SPRL portant le numéro d’entreprise BE0439.722.081. Les bureaux du Cabinet sont sis avenue Louise 200, boîte 116 à (BE) 1050 BRUXELLES.

Verschueren & Partners accorde une grande importance au respect de la vie privée de ses Clients, de ses Confrères, des Huissiers et Notaires, de ses fournisseurs, de ses partenaires, ou de ses employés – tous ci-après désignés les « Personnes Concernées » ou « data subject ».

Les présentes règles constituent la politique de traitement des données à caractère personnel traitées par le Cabinet Verschueren & Associés, et complètent sur ce point les conditions contractuelles générales ou particulières applicables aux différentes Personnes Concernées. Les présentes visent à informer toutes Personnes Concernées des pratiques de l’association concernant le traitement des données à caractère personnel.

Les « données à caractère personnel » sont définies comme toutes les données à caractère personnel qui concernent l’utilisateur, c’est-à-dire toute information qui permet de l’identifier directement ou indirectement en tant que personne physique.

5

Art.2

L’ensemble des données à caractère personnel communiquées à Verschueren & Partners sont considérées comme confidentielles et traitées comme telles, dans le respect le plus strict de la législation applicable, en ce compris le secret professionnel, la législation belge en général et le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-après dénommé le « Règlement Général sur la Protection des Données »).

5

Art.3

Verschueren & Partners se réserve le droit d’amender les présentes conditions afin de se conformer aux éventuelles modifications législatives futures, aux recommandations de l’Autorité de Protection des Données, ou aux évolutions jurisprudentielles.

5

Art.4 - LES INFORMATIONS RECUEILLIES

Dans le cadre de ses activités, Verschueren & Partners est susceptible de recueillir et de traiter toutes les informations qui lui sont transmises directement.

Verschueren & Partners traite également toute donnée à caractère personnel communiquée par un Client ou un tiers dans le strict respect de la législation en la matière.

Dans le cadre de la gestion des dossiers qui lui sont confiés, Verschueren & Partners ne collecte que les données à caractère personnel qui sont strictement nécessaires et pertinentes dans le cadre de la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées, sur base de ses obligations légales ou contractuelles.

Ces données sont essentiellement les suivantes :

– Données d’identification (nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, de fax, adresse électronique, …) ;

– Données bancaires (numéro de compte).

Verschueren & Partners collecte, par ailleurs, toutes les données à caractère personnel qui lui sont nécessaires ou pertinentes pour la gestion des dossiers qui lui sont confiés, ces données pouvant varier en fonction de la matière dans laquelle il est consulté. Il peut s’agir en l’occurrence de données sensibles (dites ‘sensitive data’) à savoir la race, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l’appartenance syndicale, la santé, la vie sexuelle, les suspicions, les poursuites et les condamnations pénales ou administratives.

Par ailleurs, en communiquant volontairement des données à caractère personnel à Verschueren & Partners dans le cadre d’une relation professionnelle, à considérer que celles-ci ne soient pas strictement nécessaires à l’exercice, par celui-ci, de ses obligations contractuelles ou légales, la Personne Concernée autorise expressément Verschueren & Partners à les collecter et à les traiter pour la réalisation des finalités prévues ci-après.

5

Art.5 - DURÉE DE CONSERVATION DES DONNÉES

Verschueren & Partners ne conserve aucune donnée au-delà de ce qui est nécessaire en vertu de ses obligations légales.

Sauf nécessité de préserver ses intérêts dans le cadre de la sauvegarde de ses droits en vue d’une procédure judiciaire, obligation légale particulière ou demande de votre part, les données à caractère personnel que Verschueren & Partners traite dans le cadre de la gestion des dossiers qui lui sont confiés sont détruites cinq ans après la clôture dudit dossier.

Le cas échéant, moyennant l’accord explicite de la Personne Concernée, Verschueren & Partners conserve certaines pièces de procédure contenant une quantité limitée de données à caractère personnel.

Les données à caractère personnel traitées par Verschueren & Partners dans le cadre de sa comptabilité, entendue au sens le plus large du terme, sont conservées pendant une durée légale de dix ans, correspondant au délai de rétention des justificatifs des écritures comptables et fiscales.

FINALITES DES TRAITEMENTS

  1. exécuter les contrats conclus entre les Clients et le Cabinet, et fournir aux Clients les informations et services demandés : ce traitement est nécessaire à l’exécution des obligations contractuelles respectives.
  2. percevoir les paiements des Clients ou transmettre à ceux-ci les sommes collectées pour leur compte : ce traitement est nécessaire à l’exécution des obligations contractuelles respectives.
  3. s’assurer du respect des diverses législations applicables : ce traitement est nécessaire à l’exécution d’obligations légales.
  4. gérer la comptabilité du Cabinet et assurer le respect des obligations comptables et fiscales : ce traitement est nécessaire à l’exécution d’obligations légales.
5

Art.6

Dans le cadre de la gestion des dossiers qui lui sont confiés, Verschueren & Partners sera amené à communiquer les données à caractère personnel des Personnes Concernées à des tiers, tels que d’autres Avocats ou Cabinets d’avocats, des Notaires, des Huissiers, des Conseils techniques, les Cours et Tribunaux, les diverses Administrations ou Organismes de contrôle, et tout autre tiers à qui il serait contraint de communiquer ces données en vertu d’obligations légales ou contractuelles.

Dans ce cas, ces traitements sont basés sur une obligation légale en la matière, ou sur l’exécution d’obligations contractuelles à l’égard de la Personne Concernée.

Verschueren & Partners veille à ne communiquer que les données qui sont strictement nécessaires et pertinentes.

5

Art.7

Verschueren & Partners travaille également en étroite collaboration avec des entreprises tierces qui peuvent avoir accès aux données personnelles des Personnes Concernées, et notamment avec les sous-traitants auxquels le Cabinet recourt en matière de prestations de services.

Dans ce cas, Verschueren & Partners s’engage à ne communiquer à ces sous-traitants que les données strictement nécessaires aux finalités envisagées, et à s’assurer que ceux-ci respectent la législation en matière de protection des données.

5

Art.8

Les données qui sont communiquées à Verschueren & Partners sont conservées dans ses bureaux ou sur ses serveurs, qui sont situés dans l’Union Européenne. Les serveurs e-mail sont également situés dans l’Union Européenne.

Tous les sous-traitants, auxquels Verschueren & Partners fait appel, sont situés dans l’Union Européenne ou, à défaut, offrent suffisamment de garanties en matière de protection de la vie privée au sens du Règlement Général de Protection des Données.

5

Art.9 - Toute Personne Concernée a droit :

9.1.- d’obtenir gratuitement la communication écrite ou une copie des données à caractère personnel la concernant qui ont été recueillies.

Avant de répondre à une demande d’accès, Verschueren & Partners est susceptible de (i) vérifier l’identité du requérant et (ii) de demander à ce dernier de fournir davantage d’informations pour répondre au mieux à sa demande.

Verschueren & Partners peut exiger le paiement de frais raisonnables basés sur les coûts administratifs pour toute copie supplémentaire demandée par le requérant.

Lorsque la Personne Concernée introduit cette demande par voie électronique, les informations sont fournies sous une forme électronique d’usage courant, à moins que la Personne Concernée ne demande qu’il en soit autrement.

Verschueren & Partners s’efforce de donner suite à toute demande dans un délai raisonnable et, en tout état de cause, dans les délais fixés par le Règlement.

9.2.- d’obtenir gratuitement, dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai d’un mois, la rectification de ses données personnelles qui seraient inexactes, incomplètes ou non pertinentes, ainsi que les compléter si elles s’avèrent incomplètes.

Sauf exception prévue par le Règlement Général sur la Protection des Données, la demande d’application du droit à la rectification est traitée dans le mois de l’introduction de celle-ci.

9.3.- de s’opposer, à tout moment, pour des raisons tenant à sa situation particulière, gratuitement au traitement de ses données à caractère personnel. Cependant, Verschueren & Partners pourra refuser de mettre en œuvre cette demande d’opposition lorsqu’il établit l’existence de motifs impérieux et légitimes justifiant le traitement, qui priment les intérêts ou les droits et les libertés de la Personne Concernée, ou pour la constatation, l’exercice ou la défense d’un droit en justice. En cas de contestation, la Personne Concernée peut introduire un recours près l’Autorité de Protection des Données (www.autoriteprotectiondonnees.be).

9.4.- d’obtenir la limitation du traitement de ses données à caractère personnel dans les cas énumérés ci-après :

◦ lorsque la Personne Concernée conteste l’exactitude d’une donnée et uniquement le temps que Verschueren & Partners puisse contrôler celle-ci ;

◦ lorsque le traitement est illicite et que la Personne Concernée préfère la limitation du traitement à l’effacement ;

◦ lorsque, bien que n’étant plus nécessaire à la poursuite des finalités du traitement, la Personne Concernée en a besoin pour la constatation, l’exercice ou la défense de ses droits en justice ;

◦ pendant le temps nécessaire à l’examen du caractère fondé d’une demande d’opposition introduite par la Personne Concernée, en d’autres termes le temps que Verschueren & Partners procède à la vérification de la balance des intérêts entre les intérêts légitimes de Verschueren & Associés et ceux de la Personne Concernée.

Verschueren & Partners informera la Personne Concernée lorsque la limitation du traitement est levée.

9.5.- d’obtenir l’effacement des données à caractère personnel la concernant, lorsque l’un des motifs suivants s’applique :

◦ les données ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement ;

◦ elle a retiré son consentement à ce que ses données soient traitées et il n’existe pas d’autre fondement juridique au traitement ;

◦ les données à caractère personnel ont fait l’objet d’un traitement illicite;

◦ les données à caractère personnel doivent être effacées pour respecter une obligation légale du droit de l’Union ou du droit de l’État membre auquel Verschueren & Partners est soumis.

L’effacement des données n’est toutefois pas applicable dans les cas suivants :

◦ lorsque le traitement est nécessaire pour respecter une obligation légale qui requiert le traitement prévu par le droit de l’Union ou par le droit de l’État membre auquel Verschueren & Partners est soumis ;

◦ lorsque le traitement est nécessaire à la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice.

Sauf exception prévue par le Règlement Général sur la Protection des Données, Verschueren & Partners est tenu de répondre à la demande de la Personne Concernée dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai d’un mois et de motiver sa réponse lorsqu’il a l’intention de ne pas donner suite à une telle demande.

9.6.- demander, à tout moment, de recevoir gratuitement ses données à caractère personnel dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine, en vue notamment de les transmettre à un autre Avocat.

Dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, la Personne Concernée a le droit d’obtenir de Verschueren & Partners que les données à caractère personnel la concernant soient transmises directement à un autre Avocat, pour autant que cela soit techniquement possible.

9.7.- Dans l’hypothèse d’une violation des obligations légales qui incombent à Verschueren & Partners, la Personne Concernée victime est en droit de déposer une plainte devant l’Autorité de Protection des Données (www.autoriteprotectiondonnees.be) ou d’engager une action devant les Tribunaux aux fins d’obtenir réparation du dommage subi.

5

Art.10 - CONFIDENTIALITÉ ET INTÉGRITÉ DES DONNÉES

Verschueren & Partners met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité du traitement et des données récoltées au regard des risques présentés par le traitement et de la nature des données à protéger. Il tient compte de l’état des connaissances, des coûts de mise en œuvre et de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi que des risques pour les droits et libertés des Personnes Concernées.

Verschueren & Partners utilise toujours les technologies de cryptage qui sont reconnues comme les standards industriels au sein du secteur IT quand, de manière électronique, il transfert ou reçoit les données.

Verschueren & Partners a mis en place des mesures de sécurité appropriées pour protéger et éviter la perte, l’usage abusif ou l’altération des informations reçues sur le site web.

À cet égard, Verschueren & Partners soumet toute personne, devant avoir accès à ces données, à une stricte obligation de confidentialité.

Dans l’hypothèse où les données à caractère personnel que Verschueren & Partners contrôle devaient être compromises, il agira rapidement afin d’identifier la cause de cette violation et prendre les mesures de remédiation adéquates.

Verschueren & Partners informe son Data Protection Officer (DPO) ainsi que la Personne Concernée de cet incident, si la législation l’y oblige.

Verschueren & Partners ne peut être tenu pour responsable de quelque appropriation illicite de données en dépit des mesures de sécurité précitées.

5

Art.11

Pour toute question relative à la présente politique de confidentialité ou pour toute demande relative aux données personnelles, Verschueren & Partners invite la Personne Concernée à consulter le site web de l’Autorité de Protection des Données (www.autoriteprotectiondonnees.be) ou de prendre contact avec le Cabinet de la manière jugée la plus appropriée :

Jean-Marie VERSCHUEREN SPRL
avenue Louise 200/116
1050 BRUXELLES (BELGIQUE)
TEL : +32 (0)2/ 643.36.36
MAIL : info@verschueren.law

Le Délégué à la Protection des Données est :

Maître Paul-Alexandre JANSSENS
avenue Louise 200/116
1050 BRUXELLES (BELGIQUE)
TEL : +32 (0)2/ 643.36.36
MAIL : info@verschueren.law

5

Art.12

Les présentes sont soumises au droit belge. En cas de litige quant à leur interprétation ou leur exécution, les juridictions francophones de BRUXELLES sont les seules compétentes.

La présente version date du 1er JANVIER 2020